Gyrfaoedd gydag TeacherActive

Nid dim ond swydd, eich llwybr gyrfa gorau.

Ni yw un o asiantaethau recriwtio addysg mwyaf y Deyrnas Unedig, sy'n grymuso staff addysg a’n partneriaid (ysgolion, colegau, meithrinfeydd a lleoliadau preswyl) i ddarparu addysg eithriadol sy’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf. Nid oes yr un dau ddiwrnod yr un fath â’i gilydd, a gyda’n hyfforddiant blaenllaw yn y farchnad a’n datblygiad gyrfa strwythuredig gyda chynyddiadau cyflog cyfatebol, byddwch yn cael eich ysbrydoli i lwyddo mewn gyrfa yn TeacherActive. Os ydych chi’n awyddus i fynd â’ch gyrfa i uchelfannau newydd, rydych chi wedi cyrraedd y lle iawn. Edrychwch ar ein swyddi diweddaraf isod.
Swyddi gwag mewnol

Eisiau a gyrfa sy'n gweithio i chi?

Rydym wedi ymrwymo i feithrin sgiliau a rhinweddau personol yn ein timau. Mae addysg a/neu brofiad recriwtio yn well, ond os oes gennych chi sgiliau ac uchelgais trosglwyddadwy, bydd ein tîm dysgu a datblygu mewnol a hyfforddiant blaenllaw yn y farchnad yn eich helpu i ddod yn recriwtiwr llwyddiannus.

Nid yw rhai o’n hymgynghorwyr mwyaf llwyddiannus wedi meddu ar unrhyw brofiad blaenorol. Os ydych chi o ddifri am eich gyrfa ym maes recriwtio, rydyn ni o ddifr amdanoch chi.
 

Ydych chi’n chwilio am rôl y tu allan i faes gwerthu? O Gydymffurfiaeth i Farchnata, TG a Rheoli Prosiectau i Gynorthwywyr Gweithredol a Chyfleusterau a Digwyddiadau. Mae gennym nifer o rolau cymorth ar gael a fydd yn golygu mai chi fydd y sbardun mewn cwmni blaengar sy'n newid y diwydiant.
  

Manteision gyrfa recriwtio yn TeacherActive

Eich helpu chi i baratoi

 • Comisiwn heb ei gapio a heb drothwy.
 • Datblygiad gyrfa strwythuredig gyda chynyddiadau cyflog cyfatebol.
 • Mynediad at dechnoleg arloesol a’r prif fyrddau swyddi.
 • Tîm Dysgu a Datblygu mewnol.
 • Grwpiau hyfforddi arweinyddiaeth ac uwchgynadleddau.

Eich helpu i gael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith

 • Lwfans gweithio hyblyg o gartref.
 • Gwyliau blynyddol ychwanegol ar gyfer diwrnod gweinyddu bywyd, heb gwestiynau.
 • Gwyliau blynyddol ychwanegol ar gyfer eich pen-blwydd.
 • Mae gwyliau blynyddol yn cynyddu*
 • Aelodaeth ratach mewn campfa*.
 • Yswiriant iechyd*.
 • Mynediad at Raglen Cymorth i Weithwyr.

Eich dathlu chi a’ch cymuned

 • Digwyddiadau ac adnoddau diwylliant ac amrywiaeth drwy Empower.
 • Gwyliau blynyddol ychwanegol i gymryd rhan mewn achosion elusennol.
 • Digwyddiadau codi arian rheolaidd ar gyfer elusennau.
 • Cinio’r cyfarwyddwr a phrydau bwyd cain wrth gyrraedd cerrig milltir.
 • Gwobrau blynyddol sy’n eich dathlu chi.
 • Diwrnod sba/gweithgareddau blynyddol.
*ar ôl cyfnod cymhwyso.

Rolau arwaain yn TeacherActive

Nid dim ond cyflogi pobl wych rydyn ni’n ei wneud - rydyn ni’n datblygu arweinwyr eithriadol.

Pan fyddwch chi’n ymuno â swydd arwain neu rôl reoli yn TeacherActive, rydych chi’n dod yn rhan o dîm ar y cyd sy’n llunio dyfodol y diwydiant. Byddwch yn cael yr adnoddau i ddatblygu eich nodau personol yn ogystal â rhai eich tîm, gan fanteisio ar hyfforddiant, uwchgynadleddau a grwpiau datblygu blaenllaw yn y farchnad sydd wedi eu cynllunio i gynyddu eich hyder ac ehangu eich rhagolygon a’ch gwybodaeth.

Rydyn ni'n chwilio am:
 • Uwch Ymgynghorwyr Recriwtio: Meithrin perthynas â chleientiaid ac ymgeiswyr i ddatblygu desg gref, gan gefnogi datblygiad y tîm o’ch cwmpas.
 • Arweinwyr Tîm: Helpu ac ysgogi eich tîm i lwyddo wrth ddatblygu’r busnes, gan helpu’r Ymgynghorwyr Recriwtio i gyrraedd eu targedau.
 • Rheolwyr Cangen: Arwain drwy esiampl a hybu cangen lwyddiannus o TeacherActive yn y rôl rheoli a bilio hon.
 • Rheolwyr Ardal: Gweithio’n agos â’n Cyfarwyddwyr i gynyddu twf y busnes ar draws sawl cangen.

Maen nhw’n dweud bod rhywun yn dysgu rhywbeth newydd bob dydd...

O’ch diwrnod cyntaf o gynefino i’r Gr?p Datblygu Arweinyddiaeth ac Uwchgynadleddau Arweinyddiaeth, mae eich hyfforddiant a’ch datblygiad ar flaen y gad. Pan fyddwch chi’n dod yn arweinydd yn TeacherActive, byddwch chi’n ymuno â’r Gr?p Datblygu Arweinyddiaeth, sef rhwydwaith o unigolion o’r un anian sy’n cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi sydd wedi eu teilwra i’r diwydiant. Wedi ei greu gan arbenigwyr, mae’r Gr?p Datblygu Arweinyddiaeth wedi ei gynllunio i roi gwybodaeth ac ysbrydoliaeth i chi i arwain eich tîm at lwyddiannau mawr.
 

Ydych chi’n barod am swydd arwain mewn cwmni blaengar?

Ymunwch â ni yn awr.

Sut rydym yn Grymuso

Mae TeacherActive yn falch o gyflwyno Empower, ein pwyllgor amrywiaeth a chynhwysiant; sy’n arwain y ffordd o ran amrywiaeth a chynhwysiant yn y diwydiant recriwtio addysg, yn rhoi hwb i leisiau, yn creu diwylliant o oddefgarwch ac yn sbarduno newid.

Mae hyn yn cael ei gyflawni drwy ddigwyddiadau, seminarau a thrafodaethau rheolaidd, gan gynnwys siaradwyr a lleisiau allanol yn y cwmni, ynghyd â chymorth ac adnoddau corfforol, gan rymuso pawb sy’n gweithio yn TeacherActive er mwyn i ni allu parhau i feithrin amgylchedd lle gallwch chi ffynnu.


 
 

Yn cefnogi elusennau lleol o charitable chenedlaethol

Rydyn ni’n credu bod rhoi’n ôl yn rhywbeth eithriadol o bwysig ac rydyn ni’n cefnogi nifer o elusennau cenedlaethol a lleol drwy gydol y flwyddyn. Rydyn ni hefyd wedi creu Active Impact; gan rymuso ein swyddfeydd i gefnogi a rhoi arian i elusen leol sy'n bwysig iddynt.
Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Cyflwyno CV i wneud cais

Gwnewch gais i un o'n swyddi ar ein tudalen swyddi gwag, neu cyflwynwch CV isod i'w ystyried.
* Meysydd gofynnol