Ysgolion a chleientiaid addysgol

Gweithio mewn partneriaeth â chi

TeacherActive yw un o’r asiantaethau recriwtio addysg mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Rydyn ni’n deall pa mor brysur y gall y diwrnod ysgol fod, a bod dod o hyd i’r staff iawn ar gyfer eich ysgol neu leoliad addysg yn gallu bod yn dasg anodd. Ymddiriedwch ynom ni i dynnu’r pryder o’ch proses recriwtio er mwyn i chi allu canolbwyntio ar yr hyn rydych chi’n ei wneud orau: Addysgu meddyliau ifanc.   

Dull ysgol gyfan

Mae cynifer o asiantaethau addysg ar gael, felly pam ni?

Rydyn ni’n rhoi o’n hamser i wrando ar eich anghenion, i gael gwybod beth sy’n gwneud eich lleoliad addysg yn unigryw, er mwyn i ni allu dod o hyd i’r unigolyn nid yn unig gyda’r set iawn o sgiliau, ond gyda’r bersonoliaeth iawn hefyd

Rydym wedi buddsoddi’n helaeth nid yn unig yn ein hymgeiswyr ond hefyd mewn technoleg newydd, felly gallwn barhau i ddarparu staff a gwasanaethau addysgol dibynadwy o safon i chi pan fydd eu hangen fwyaf arnoch chi.

Ein allwedd cynnyrch a gwasanaethau

Rydym yn falch o gynnig gwasanaeth personol sy’n cyd-fynd â’ch anghenion, edrychwch ar rai o’ch cynnyrch isod. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n hymgynghorwyr heddiw. 

pori fesul sector

Dewch i weld sut gallwn ni helpu eich sefydliad heddiw.

Dod o hyd i staff addysgu cynradd 

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i staff cynradd sy’n barod i feithrin meddyliau ifanc? 

Dyma ffordd o gael mynediad ar unwaith at staff o ansawdd uche

Mae gennym staff cynradd cymwysedig sydd wedi eu fetio, sy’n barod i ddechrau ar sail barhaol, tymor hir neu o ddydd i ddydd. Byddwch yn cael mynediad unigryw at eich ymgynghorydd TeacherActive eich hun, sy'n gweithio gydag athrawon, staff cymorth ac arbenigwyr yn eich ardal leol.

Byddwn yn treulio amser yn dysgu am eich anghenion unigol unigryw, er mwyn i ni allu dod o hyd i’r bobl berffaith i’ch helpu chi i gyflawni eich nodau dysgu.

O’r blynyddoedd cynnar, cyfnod allweddol 1 a chyfnod allweddol 2, mae gennym rwydwaith helaeth o staff addysgol sy’n barod ar gyfer eich ysgol.

Rydym yn arbenigo mewn:

 • Athrawon

 • Cynorthwywyr addysgu a chynorthwywyr cymorth dysgu

 • Cynorthwywyr addysgu lefel uwch

 • Gweinyddwyr

 • Glanhawyr, ggoruchwylwyr amser cinio a staff cymorth eraill

Rydym hefyd yn gallu llenwi amrywiaeth o rolau arbenigol, gan ddefnyddio ein cronfa ymgeiswyr eang a’n buddsoddiad yn y dechnoleg ddiweddaraf. Felly, os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i’r aelod arbenigol hwnnw o staff, cofrestrwch ar gyfer TeacherActive.

Mae swyddfeydd ar draws y Deyrnas Unedig

Mae gennym swyddfeydd ledled Cymru a Lloegr, ac mae pob un ohonynt yn datblygu ac yn cynnal cronfeydd doniau lleol o addysgwyr o safon sy’n chwilio am waith parhaol a dros dro

‍Dewch o hyd i’ch swyddfa agosaf heddiw neu defnyddiwch ein ffurflen isod i gysylltu â’r staff sydd eu hangen arnoch.

Cysylltwch

Dewch o hyd i staff addysgu uwchradd

Mae’r ysgol uwchradd yn gyfnod hollbwysig i ddisgyblion ac mae’n darparu’r blociau adeiladu ar gyfer eu dyfodol. P’un ai a oes angen rhywun arnoch i addysgu pynciau craidd, cymorth un-i-un neu fod yn bâr ychwanegol o ddwylo yn y neuadd arholiadau, gallwch ymddiried ynom i ddod o hyd i’r unigolyn o’r safon uchaf i chi

Dyma ffordd o gael mynediad ar unwaith at staff o ansawdd uchel

Mae gennym staff uwchradd cymwysedig sydd wedi eu fetio, sy’n barod i ddechrau ar sail barhaol, tymor Hir neu o ddydd i ddydd. Byddwch yn cael mynediad unigryw at eich ymgynghorydd TeacherActive eich hun sy'n gweithio gydag athrawon a staff addysg yn eich ardal leol.

Byddwn yn treulio amser yn dysgu am eich anghenion unigol unigryw, er mwyn i ni allu dod o hyd i’r bobl berffaith i’ch helpu chi i gyflawni eich nodau dysgu.

Rydym yn arbenigo mewn darparu:

 • Athrawon
 • Cynorthwywyr addysgu a chynorthwywyr cymorth dysgu
 • Goruchwylwyr dros dro
 • Gweinyddwyr
 • Goruchwylwyr arholiadau
 • Glanhawyr, ggoruchwylwyr amser cinio a staff cymorth eraill

Rydym hefyd yn gallu llenwi amrywiaeth o rolau arbenigol, gan ddefnyddio ein cronfa ymgeiswyr eang a’n buddsoddiad yn y dechnoleg orau. Felly, os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i’r aelod arbenigol hwnnw o staff, cofrestrwch ar gyfer TeacherActive

Mae swyddfeydd ar draws y Deyrnas Unedig

Mae gennym swyddfeydd ledled Cymru a Lloegr, ac mae pob un ohonynt yn datblygu ac yn cynnal cronfeydd doniau lleol o addysgwyr o safon sy’n chwilio am waith parhaol a dros dro.

‍Dewch o hyd i’ch swyddfa agosaf heddiw neu defnyddiwch ein ffurflen isod i gysylltu â’r staff sydd eu hangen arnoch.

Cysylltwch

Dewch o hyd i staff addysgu Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau

Mae dod o hyd i arbenigwr AAAA cymwys ac empathig yn gallu bod yn anodd, ond does dim angen i bethau fod felly.

Agwedd gydwybodol at addysgu AAAA

Mae gennym amrywiaeth eang o arbenigwyr Anghenion Addysgol Arbennig sydd â phrofiad ym maes cymorth cymdeithasol, emosiynol ac iechyd meddwl, gan gynnwys gweithio gyda phlant sydd ag anawsterau corfforol neu symudedd, anawsterau dysgu dwys a lluosog, awtistiaeth, anawsterau dysgu difrifol a llawer mwy.

Mae TeacherActive yn meithrin perthynas ag ysgolion a’n harbenigwyr AAAA. Ein nod yw cael darlun cyflawn o’r hyn sydd ei angen ar ein hysgolion Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd, er mwyn i ni allu dod o hyd i’r aelod perffaith o staff i gefnogi disgyblion yn eu haddysg a’u bywyd

Rydym yn arbenigo mewn:

 • Cynorthwywyr cymorth dysgu
 • Athrawon a chchynorthwywyr addysgu AAAA
 • Gweithwyr cymorth un-i-un
 • Goruchwylwyr dros dro
 • Cynorthwywyr gofal
 • Gweinyddwyr
 • Glanhawyr, ggoruchwylwyr amser cinio a staff cymorth eraill

Rydym hefyd yn gallu llenwi amrywiaeth o rolau arbenigol, gan ddefnyddio ein cronfa ymgeiswyr eang a’n buddsoddiad yn y dechnoleg ddiweddaraf. Felly, os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i’r aelod arbenigol hwnnw o staff, cofrestrwch ar gyfer TeacherActive

Mae swyddfeydd ar draws y Deyrnas Unedig

Mae gennym swyddfeydd ledled Cymru a Lloegr, ac mae pob un ohonynt yn datblygu ac yn cynnal cronfeydd doniau lleol o addysgwyr o safon sy’n chwilio am waith parhaol a dros dro.

‍Dewch o hyd i’ch swyddfa agosaf heddiw neu defnyddiwch ein ffurflen isod i gysylltu â’r staff sydd eu hangen arnoch.

Cysylltwch

Dod o hyd i staff Meithrin ac blynyddoedd cynnar

Y blynyddoedd cynnar yw rhai o’r blynyddoedd pwysicaf ym mywyd plentyn, gan ffurfio eu sgiliau cymdeithasol yn ogystal â llythrennedd a rhifedd, sef y blociau adeiladu ar gyfer addysg lwyddiannus.

Ydych chi’n chwilio am rywun sy’n frwd dros ddatblygiad plant i ymuno â’ch meithrinfa neu leoliad blynyddoedd cynnar? Does dim angen i chi edrych ymhellach.

Dyma ffordd o gael mynediad ar unwaith at staff meithrinfa ac blynyddoedd cynnar o ansawdd uchel

Rydym yn cynorthwyo lleoliadau meithrin ac blynyddoedd cynnar ledled Cymru a Lloegr i ddod o hyd i staff parhaol a dros dro, sydd wedi ymrwymo i gynorthwyo plant yn eu blynyddoedd ffurfiannol. Os ydych chi wedi bod yn chwilio am staff meithrinfa ac blynyddoedd cynnar sy’n frwdfrydig, yn ddeallus ac wedi eu fetio’n llawn, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

Mae ein staff meithrin ac blynyddoedd cynnar yn barod i ddechrau ar sail barhaol, tymor hir neu o ddydd i ddydd. Drwy weithio gyda ni, byddwch yn cael mynediad unigryw at eich ymgynghorydd TeacherActive eich hun a fydd yn dysgu am eich anghenion unigryw ac yn dod o hyd i’r gweithwyr perffaith i fodloni eich gofynion.
Rydym yn arbenigo mewn:

 • Cynorthwywyr ac ac ymarferwyr meithrin
 • Arweinwyr ystafell feithrin
 • Athrawon ac addysgwyr blynyddoedd cynnar
 • Glanhawyr, ggoruchwylwyr amser cinio a staff cymorth eraill

Rydym hefyd yn gallu llenwi amrywiaeth o rolau arbenigol, gan ddefnyddio ein cronfa ymgeiswyr eang a’n buddsoddiad yn y dechnoleg orau. Felly, os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i’r aelod arbenigol hwnnw o staff, cofrestrwch ar gyfer TeacherActive.

Mae swyddfeydd ar draws y Deyrnas Unedig

Mae gennym swyddfeydd ledled Cymru a Lloegr, ac mae pob un ohonynt yn datblygu ac yn cynnal cronfeydd doniau lleol o addysgwyr o safon sy’n chwilio am waith parhaol a dros dro

Dewch o hyd i’ch swyddfa agosaf heddiw neu defnyddiwch ein ffurflen isod i gysylltu â’r staff sydd eu hangen arnoch.

Cysylltwch

Dewch o hyd i staff addysgu addysg bellach

Cynorthwyo myfyrwyr gyda’r camau nesaf wrth iddynt fynd ymlaen i addysg uwch neu eu gyrfaoedd yw’r hyn sy’n gwneud gweithio ym maes addysg bellach yn werth chweil

O golegau, prentisiaethau, chweched dosbarth, carchardai, lleoliadau dysgu i oedolion a lleoliadau Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd, mae gennym yr wybodaeth a’r arbenigedd i gynorthwyo eich lleoliad a sicrhau’r staff sydd eu hangen arnoch ar sail barhaol, tymor Hir ac o ddiwrnod i ddydd

Dewch o hyd i’r staff addysg bellach perffaith i chi

Mwynhewch fynediad at ein hamrywiaeth eang o diwtoriaid, darlithwyr, goruchwylwyr a mwy, gyda chymorth wedi ei deilwra gan eich ymgynghorydd TeacherActive eich hun sy’n gweithio gyda staff addysg bellach sydd wedi cymhwyso’n llawn yn eich ardal leol.

Rydym yn arbenigo mewn:

 • Darlithwyr a mentoriaid
 • Cynorthwywyr addysgu a chynorthwywyr cymorth dysgu
 • Crefftwyr medrus a thechnegwyr
 • Aseswyr a dilyswyr
 • Swyddogion bugeiliol
 • Uwch arweinwyr a phrifathrawon

Rydym hefyd yn gallu llenwi amrywiaeth o rolau arbenigol, gan ddefnyddio ein cronfa ymgeiswyr eang a’n buddsoddiad yn y dechnoleg orau. Felly, os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i’r aelod arbenigol hwnnw o staff, cofrestrwch ar gyfer TeacherActive

Mae swyddfeydd ar draws y Deyrnas Unedig

Mae gennym swyddfeydd ledled Cymru a Lloegr, ac mae pob un ohonynt yn datblygu ac yn cynnal cronfeydd doniau lleol o addysgwyr o safon sy’n chwilio am waith parhaol a dros dro.

‍Dewch o hyd i’ch swyddfa agosaf heddiw neu defnyddiwch ein ffurflen isod i gysylltu â’r staff sydd eu hangen arnoch.

Cysylltwch

Dewch o hyd i staff preswyl

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar bobl i leoliadau preswyl, gan ddefnyddio ein rhwydwaith helaeth o staff i’ch cynorthwyo.

Dyma ffordd o gael mynediad ar unwaith at y staff cymorth gorau

O waith yn ystod y dydd, nosweithiau, penwythnosau a gofal 24 awr, mae ein staff preswyl yn hyblyg, wedi cymhwyso’n llawn ac ar gael i weithio gyda chi i ddarparu’r lefelau uchaf o ofal.

Rydym yn arbenigo mewn:

 • Gweithwyr ccymorth preswyl
 • Cynorthwywyr gofal
 • Cynorthwywyr addysgu a chynorthwywyr cymorth dysgu
 • Gweithwyr ccymorth dros nos

Rydym hefyd yn gallu llenwi amrywiaeth o rolau arbenigol, gan ddefnyddio ein cronfa ymgeiswyr eang a’n buddsoddiad yn y dechnoleg orau. Felly, os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i’r aelod arbenigol hwnnw o staff, cofrestrwch ar gyfer TeacherActive.

Mae swyddfeydd ar draws y Deyrnas Unedig

Mae gennym swyddfeydd ledled Cymru a Lloegr, ac mae pob un ohonynt yn datblygu ac yn cynnal cronfeydd doniau lleol o addysgwyr o safon sy’n chwilio am waith parhaol a dros dro.

Dewch o hyd i’ch swyddfa agosaf heddiw neu defnyddiwch ein ffurflen isod i gysylltu â’r staff sydd eu hangen arnoch.

Cysylltwch

cysylltwch â ni

cysylltwch
* Meysydd gofynnol