Y broses ymgeisio

Er mwyn eich helpu i weithio’n gyflym ac yn effeithlon...

rydym wedi buddsoddi mewn tîm cydymffurfio mewnol. Bydd ein tîm ymroddedig yn eich helpu i gael y gwiriadau DBS, y geirdaon a’r dogfennau sydd eu hangen arnoch i weithio, a’ch tywys chi drwy ein proses gyflym.

Cam un: Cofrestrwch eich diddordeb yn TeacherActive.Llenwch ein ffurflen gyswllt, ffoniwch ni neu gwnewch gais am swydd gyffrous gyda’ch CV, er mwyn i ni allu dechrau ar y daith.
Pa ddogfennau fydd eu hangen arnaf i gofrestru?
 • AMath dilys o ID, fel pasbort dilys, trwydded yrru neu dystysgrif geni.
 • O leiaf un prawf o’ch cyfeiriad o’r tri mis diwethaf, gan gynnwys cyfriflen banc, bil cyfleustodau neu dreth gyngor, neu lythyr gan y llywodraeth.
 • Gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwaharddneu fod wedi cofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru.
 • Fisa cymwys os ydych chi’n dod i weithio o dramor.
 • Bydd angen i chi hefyd ddarparu o leiaf ddau eirda gan gyflogwyr blaenorol.

Bydd yr holl ddogfennau’n cael eu llwytho i fyny i’n ffurflen gais ar-lein, cyn dod â’r dogfennau gwreiddiol i’r cyfweliad.

 

Cam dau: Ymunwch â ni yn y gangen.


Byddwn yn eich cofrestru ar gyfer cyfweliad, lle gallwch chi drafod pa sgiliau rydych chi’n arbenigo ynddynt, a pha fath o rôl rydych chi’n chwilio amdani gyda’n darparwyr adnoddau. Dyma lle byddwch chi’n cwrdd â’ch ymgynghorydd recriwtio, a fydd yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i swyddi ym myd addysg sy’n cyfateb i’ch sgiliau. 

Yn eich cyfweliad, bydd angen i chi ddod â dogfennau gwreiddiol o bob un o'r isod:

 • Gwiriad Manylach cyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - Mae’n rhaid iddo gynnwys rhestr yr Awdurdod Diogelu Annibynnol o bobl sydd wedi cael eu gwahardd rhag gweithio gyda phlant. Er mwyn gallu ei ddefnyddio rhaid iddo gael ei gofrestru ar Wasanaeth Diweddaru’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
 • 2x Prawf o bwy ydych chi.
 • 2x Prawf o gyfeiriad.
 • Prawf o addysgu/hyfforddiant a chymwysterau perthnasol e.e. copïau gwreiddiol o TAR, Gradd, NVQ, BTEC, Cache, Team-Teach, Codi a Chario, Amddiffyn Plant ac ati.
 • 2x manylion canolwyr diweddar - O leiaf un o gefndir addysgol e.e. Ysgol rydych chi wedi gweithio iddi neu Arweinydd/Mentor Cwrs GTP/TAR, ac un gan eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar.
 • CV cyfredol.
 • Gwiriad Heddlu Dramor os ydych chi wedi byw dramor am 6 mis yn ystod y 5 mlynedd diwethaf.
 • Fisa/trwydded waith os yw’n berthnasol.
 • Manylion banc a rhif yswiriant gwladol.

Cam tri: Y broses glirio.

Ar ôl i ni gael eich dogfennau, bydd y tîm cydymffurfio yn gweithio’n galed i’ch clirio ar gyfer gwaith. Mae hyn yn golygu:

 • Gwnewch yn si?r bod yr holl ddogfennau rydych chi wedi eu darparu yn gywir.
 • Gwneud cais am eich DBS TeacherActive neu wirio’r Gwasanaeth Diweddaru.
 • Cysylltwch â’ch canolwyr i gael geirda.
 • Cofrestru gyda’n darparwr cyflogres EdenGroup.

Bydd eich ymgynghorydd yn rhoi gwybod i chi ar ôl i chi gael eich clirio i weithio.


Os oes gennych chi gwestiynau, ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin neu cysylltwch

Cysylltwch