Dysgu yn y Deyrnas Unedig gyda TeacherActive

Swyddi addysgu yn y DU

Allwn ni ddim canmol y tywydd yma bob amser, ond mae bywyd yn y Deyrnas Unedig yn gwbl unigryw! Gwlad sy’n llawn hanes a diwylliant, bywyd nos, golygfeydd gwych a chanolfannau metropolitan - gyda TeacherActive gallwch deithio i’r Deyrnas Unedig a datblygu eich sgiliau ar yr un pryd.

Ydych chi’n athro neu’n staff cymorth addysgol sy’n awyddus i gymryd cam cyffrous ymlaen yn eich gyrfa? 

Byd o bosibiliadauynn aros amdanoc chi

Drwy gofrestru gyda TeacherActive i ddysgu yn y Deyrnas Unedig, rydych chi’n agor y drws i fanteision gyrfa mawr.

Drwy fod yn addysgwr yn y Deyrnas Unedig, gallwch ddisgwyl:

 • Gweithio mewn gwahanol ysgolion, gan ennill profiad unigol ym mhob un.
 • Dysgu cwricwlwm tebyg i’ch un chi, ond mabwysiadu dulliau dysgu ac arddulliau addysgu gwahanol.
 • Ehangu eich CV gyda sgiliau newydd, y gallwch fynd â nhw adref gyda chi a'u defnyddio yn ysgolion eich gwlad.
Cliciwch yma i gofrestru heddiw

Hedfan am ddim i’r Deyrnas Unedig*

Cynlluniau tâl gwarantedig

Cymorth gyda ailleoliad

Adnoddau DPP am ddim

Digwyddiadau cymdeithasol tymhorol

Ymgynghorwyr ymroddgar

Sesiynau cwestiynau ac atebion a chyngor yn aml

Rhwydwaith o dros 3,600 o ysgolion


*Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol.

Cysylltwch

Ydych chi ar fin archebu eich teithiau awyren?

Siaradwch gyda ni yn gyntaf i allu hawlio cost eich teithiau yn ôl* cyn archebu! *Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol.

Os ydych chi’n barod i drafod symud i’r Deyrnas Unedig, rydyn ni’n barod amdanoch chi.

Mae ein hymgynghorwyr ymroddedig yma i’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd, a gallant eich arwain drwy’r broses o symud i wlad newydd

Cam un: Cofrestrwch â TeacherActive i weld pa waith sydd ar gael i chi

Cam dau: Gwnewch gais am fisas, archwiliadau’r heddlu, anfonwch eich dogfennau atom a gwnewch gais am SAC (Statws Athro Cymwysedig) os oes ei angen arnoch.

Cam tri: Gallwch gael cymorth i ddod o hyd i lety, archebu eich teithiau awyren a chofrestru ar gyfer eich digwyddiad croeso.

Cam pedwar: Cyrraedd y Deyrnas Unedig! Ewch i’ch sesiwn gofrestru wyneb yn wyneb a dechrau ar eich taith addysgu yn y Deyrnas Unedig

Mae TeacherActive yn derbyn y fisas a ganlyn:

 • Fisa Symudedd Ieuenctid HHaen 5
 • Pasport Prydeinig
 • Fisa Tras
 • Fisa priod

Mae’n ofyniad cyfreithiol i gael y fisa iawn i aros yn y Deyrnas Unedig. Mae angen i chi wneud cais am hyn o fewn tri mis i gyrraedd y Deyrnas Unedig. Gallwch wneud hynny drwy fynd i wefan Gov.uk website.

Mae gan y Deyrnas Unedig rai o’r llefydd mwyaf trawiadol, unigryw a hudolus i ymweld â nhw. Un diwrnod gallech chi fod yn cerdded ar faes castell hynafol neu’n ymgolli mewn strydoedd canoloesol, a’r tro nesaf byddwch chi’n mwynhau comedi, ffilmiau, cerddoriaeth a chelf unigryw’r Deyrnas Unedig mewn dinasoedd cyfoes.

Ond rydyn ni’n si?r y byddwch chi’n teimlo’n gartrefol lle bynnag y byddwch chi’n ymweld â’r wlad. Ymysg y 10 gwladwriaeth orau yn y byd, mae digon i’w weld a’i wneud yn y Deyrnas Unedig

 • Llundain: Gan gynnwys Big Ben, Dau D?’r Senedd yn San Steffan a Phalas Buckingham
 • Côr y Cewri: Nid oes neb yn gwybod yn iawn pam mae Côr y Cewri yn bodoli, ond mae’n werth ymweld â’r heneb neolithig 5,000 oed.
 • Stratford Upon Avon: Man geni Shakespeare yw'r lle i wylio drama a mwynhau golygfeydd hen dref yn Lloegr.
 • Y traeth: Ni fyddai taith i’r Deyrnas Unedig yn gyflawn heb wyliau glan môr!
 • Lerpwl Mae man geni’r Beatles yn ddinas brysur o gerddoriaeth, siopa a diwylliant.
 • Eryri: Parc cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n cynnwys yr Wyddfa a rheilffordd fynyddig

I weithio fel athro cymwysedig yn y Deyrnas Unedig, mae’n ofyniad cyfreithiol i gael Statws athro Cymwysedig. Ar gyfer y rhai sy’n chwilio am waith addysgu heb Statws Athro Cymwysedig, neu gymhwyster addysgu tramor cydnabyddedig, mae’n debyg y bydd angen i chi weithio fel athro heb gymhwyso mewn ysgolion yn y Deyrnas Unedig. Gellir troi’r rhan fwyaf o gymwysterau addysgu yn Statws Athro Cymwysedig cyn i chi ddod i’r Deyrnas Unedig. I weld a yw eich gwlad yn gymwys, ewch i wefan GOV.UK website.

Gallwch weithio am hyd at bedair blynedd heb Statws Athro Cymwysedig. Gelwir hyn yn rheol eithriad pedair blynedd Statws Athro Cymwysedig. Fodd bynnag, bydd cael Statws Athro Cymwysedig yn ei gwneud yn haws i chi ddod o hyd i waith ac i chi gael y swm cywir o dâl.

Os ydych chi’n gweithio mewn rôl cymorth, fel cynorthwyydd addysgu, mae’n well gennym ni o leiaf chwe mis o brofiad perthnasol, ond nid yw hyn yn orfodol. Mae profiad trosglwyddadwy o weithio gyda phlant neu oedolion ifanc mewn galluoedd eraill, fel hyfforddi, nani neu warchod babanod, meithrinfa, mentora, tiwtora ac ati; hefyd yn addas iawn ar gyfer y rolau hyn.

Mae blwyddyn ysgol y Deyrnas Unedig yn rhedeg o fis Medi i fis Gorffennaf.. Bydd disgyblion fel arfer yn gwisgo gwisg ysgol hyd at gyfnod allweddol pump, a bydd y rhan fwyaf o ddiwrnodau ysgol yn dechrau rhwng 8:00 am a 9:00 am ac yn gorffen rhwng 3:00 pm a 4:00 pm, gyda chlybiau brecwast ac ar ôl ysgol archebu'r diwrnod.

Y pynciau craidd ar draws ysgolion cynradd ac uwchradd yw Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.Mewn ysgolion Uwchradd (ym Mlwyddyn Naw fel arfer) bydd disgyblion yn gallu dewis pynciau eraill, fel ieithoedd tramor, celf, gwyddor chwaraeon a mwy, i astudio ar gyfer eu TGAU.

Bydd y disgyblion yn sefyll y Prawf Asesu Safonol pan fyddant yn saith, 11 ac 14 oed. Astudir tuag at TGAU rhwng 15 ac 16 oed, a bydd arholiadau Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol yn cael eu sefyll rhwng 17 a 18 oed.

Tymor un 

Dechrau: Dechrau Medi

Hanner tymor: Diwedd Hydref

Gorffen: Canol Rhagfyr, cyn gwyliau’r Nadolig

Tymor dau

Dechrau: Dechrau Ionawr

Hanner tymor: Dechrau/canol Chwefror

Diwedd y tymor: Diwedd Mawrth/dechrau Ebrill

Tymor tri

Tymor yn dechrau: Canol mis Ebrill

Hanner tymor: Diwedd Mai/Dechrau Mehefin

Diwedd y tymor: Diwedd Gorffennaf


Mae pob rhanbarth yn y Deyrnas Unedig yn amrywio yn ôl union ddyddiadau’r tymhorau, felly canllaw bras yw hwn. Yn aml, fe welwch y bydd disgyblion Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 yn gorffen yn gynt, yn dibynnu ar pryd mae eu harholiadau diwethaf yn cael eu cynnal. I gael gwybodaeth fanylach am y cwricwlwm, ewch i Gov.UK neu ewch i wefan eich cyngor lleol i gael dyddiadau tymhorau penodol.

Uwchsgilio a dysgu, lle bynnag rydych chi

Trowch at My-Progression, sy’n cael ei bweru gan TeacherActive, bob wythnos ar gyfer fideos newydd ar system addysg y Deyrnas Unedig, sydd wedi eu cynllunio i gadw eich gyrfa ar waith.

O gwricwlwm Lloegr a’r diwrnod ysgol i arolygiadau Ofsted, cynllunio gwersi ar alw a rheoli ymddygiad, mae My-Progression yn ymdrin â’r cyfan.

Mae cannoedd o addysgwyr yn ymuno bob wythnos, felly beth am ymuno yn y sgwrs drwy danysgrifio a rhoi sylwadau hefyd?

Cymuned sy’n aros amdanoch chi you

Drwy gydol eich antur yn y Deyrnas Unedig, fyddwch chi ddim ar eich pen eich hun

Ymunwch â'r sgwrs!

Oeddech chi’n gwybod bod gennym ni dudalen Instagram a Facebook bwrpasol?

    


 

Cofrestru heddiw

Cyflwynwch eich manylion ac, os yw'n gymwys, bydd aelod o'n tîm rhyngwladol yn cysylltu â chi.
*Meysydd gofynnol